tìm từ bất kỳ, như là hipster:

ringing the church bells đến ring swell