tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Rumpture đến runaway fire hose