tìm từ bất kỳ, như là spook:

screwed in the ass đến Screw. Urban. Dictionary