tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

self-dater đến self-hatred