tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

she/he looked better on facebook/myspace syndrome đến shekel