tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

She'll be some pup when her tail grows đến Shelter