tìm từ bất kỳ, như là plopping:

shiny object reaction đến shipped out