tìm từ bất kỳ, như là bangarang:

shit itself đến shit like that