Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

shit that killed john wayne đến shitting lipids