tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:

shit the duckbill platypus đến shitting myself laughing