tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

Shit of a prick đến Shitosh