tìm từ bất kỳ, như là yeet:

shit the bed fred đến shitting lipids