tìm từ bất kỳ, như là bae:

Shockcocker đến shock the world