tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

Shoot the loot. đến Shoplift 'N' Go