tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

shoot yourself in the foot đến Shopping bag bathroom break