tìm từ bất kỳ, như là spook:

singlecore đến sing like a monkey