tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

slow as balls đến slow horse