tìm từ bất kỳ, như là space monkey:

slouzy đến Slow down their speed racer