tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

soaprano đến sober as a knob job