tìm từ bất kỳ, như là thot:

soaked to the bone đến Soap Opera Syndrome