tìm từ bất kỳ, như là yeet:

soaked to the bone đến Soap Opera Syndrome