tìm từ bất kỳ, như là swag:

soap-raised đến sober as a knob job