tìm từ bất kỳ, như là hipster:

sponge in the holy water real fast đến spontaneous dental hydroplosion