tìm từ bất kỳ, như là bae:

Staba đến stab the bird