tìm từ bất kỳ, như là fleek:

stop and shop đến Stop & Shop