tìm từ bất kỳ, như là hipster:

stuck like chuck đến Student of the Month of the Year