tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

stuff in the stuff đến stuk