tìm từ bất kỳ, như là rockabilly girl:

such đến sucka for love