tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

sweep someone off their feet đến sweet boo