tìm từ bất kỳ, như là b4nny:

sweep someone off their feet đến sweet boo