tìm từ bất kỳ, như là yeet:

Sympathy fucked đến Syncanoia