tìm từ bất kỳ, như là thot:

sympathetic pat on shoulder đến symsia