tìm từ bất kỳ, như là cunt:

Sympathy fucked đến Syncanoia