tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

Sympathy Drunk đến synaptically challenged