tìm từ bất kỳ, như là bae:

Take a pass đến take home to the fam piece