tìm từ bất kỳ, như là cunt:

taken and in love đến take the bullet