tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

taken and in love đến take the bullet