tìm từ bất kỳ, như là pussy:

take it like a bitch đến Take off your cool