tìm từ bất kỳ, như là fleek:

That makes one of us đến That's a shame