tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

That is off the hook đến That's a Bop