tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

The 1975 đến The 6th borough