tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

There's your girl đến The Ring Girl