tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

There's no bacon đến the ride