tìm từ bất kỳ, như là seattle snorkeler:

The BS Law of Numbers đến the busy sasquatch