tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

the cw đến The Dash