tìm từ bất kỳ, như là swag:

throwing neck for reggie đến throw my hat