tìm từ bất kỳ, như là sounding:

Throwing Frisbees đến throw it in the bag