tìm từ bất kỳ, như là hipster:

Toburen đến to claim the mantle