tìm từ bất kỳ, như là bae:

To juice the root đến Toke-Sauce