tìm từ bất kỳ, như là wyd:

tokdo đến To kick her / his / it's backdoor off its hinges