tìm từ bất kỳ, như là kappa:

Tom, Dick, and Harry đến to milkshake