tìm từ bất kỳ, như là hipster:

tossing his salad đến tossy