tìm từ bất kỳ, như là swag:

toss in a lipper đến Toss The Weasel