tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Total Body Evacuation đến totally fucked